KRS 0000161880

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat”.

Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"
ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź
tel. (42) 640 67 05
fax (42) 640 67 06
biuro@kolorowyswiat.org

KRS 0000161880
NIP: 726-24-48-604
REGON: 473161308

Status prawny

Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz Statutu Fundacji z dnia 26 września 2014 roku.

Załączniki:
Statut Fundacji
KRS
REGON
NIP

Organizacja

Organami Fundacji są Rada i Zarząd Fundacji. Do zadań Rady należy m.in. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, sprawowanie nadzoru nad jego działalnością, jak również udzielanie mu absolutorium. Do obowiązków Rady należy również sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu, inicjowanie oraz konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji, czy przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności.

Do głównych zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, oraz ustalanie jej rocznych planów finansowych. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady.

Zasady naboru oraz szczegółowy zakres kompetencji Rady oraz Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” dostępne są w Statucie.

Rada Fundacji:

 • Ewelina Cieślak
 • Łukasz Ruta
 • Tomasz Widerski
   

Zarząd Fundacji:

 • Izabela Jachim-Kubiak - Prezes Zarządu Fundacji
 • Karolina Giełżecka - Członek Zarządu, Dyrektor ds. administracyjnych i statutowych 

 

Informacje o kadrze Fundacji dostępne są na stronie:
http://www.kolorowyswiat.org/o-nas/nasz-zespol

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

 • niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym
 • udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom dziecka i innym ośrodkom niosącym pomoc dzieciom, ich rodzicom lub opiekunom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
 • świadczenie pomocy rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
   

W zakresie powyższego przedmiotu działalności Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej
 • wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny
 • zakup bądź zbiórkę żywności i przekazywanie jej na potrzeby dzieci niepełnosprawnych 
 • i chorych
 • zakup niezbędnych leków na potrzeby dzieci niepełnosprawnych i chorych
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
 • organizowanie sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów związanych z problemami  dzieci niepełnosprawnych i chorych
 • organizowanie oraz finansowanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów dla dzieci niepełnosprawnych i chorych
 • współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą
 • podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych
 • organizowanie i prowadzenie wszelkiego typu placówek oświatowych, rehabilitacyjnych, opieki zdrowotnej, oświatowo-rehabilitacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych i chorych

 
Realizowane projekty

Informacje o bieżących i zrealizowanych projektach dostępne są na stronie: http://www.kolorowyswiat.org/o-nas/projekty-i-akcje

Zbiórki publiczne

Fundacja „Kolorowy Świat” prowadzi cykliczne (3-4 miesięczne) zbiórki publiczne do skarbon na zakup sprzętu medycznego i inne bieżące potrzeby swoich podopiecznych z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Zbiórki prowadzone są na podstawie pozwoleń wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Szczegóły znajdują się na stronie: www.zbiorki.gov.pl

Aktualny numer zbiórki to 2019/587/OR

Majątek

Majątek Fundacji jest przedstawiony w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata.

Informacje dostępne są na stronie:
http://www.kolorowyswiat.org/o-nas/sprawozdania

O Fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” to prężnie rozwijająca się organizacja pożytku publicznego, działająca w sferze ochrony zdrowia i edukacji. Od 2003 roku pomagamy dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności dotkniętym mózgowym porażeniem dziecięcym. Naszym celem jest prowadzenie efektywnej rehabilitacji oraz jak najlepsze przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielnego życia. W swojej działalności kierujemy się szeroko pojętym dobrem maluchów, wrażliwością na ich potrzeby oraz poszanowaniem ich praw. Wyróżnia nas holistyczne podejście do rozwoju dziecka, pozostające w zgodzie z jego cechami psychofizycznymi, możliwościami i potrzebami. 

W ramach pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach rozwojowych prowadzimy Kolorowe Przedszkole oraz Kolorową Szkołę. Jednostki te łączą funkcje edukacyjne z fachową opieką rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Dzięki finansowaniu ze środków publicznych nauka w Kolorowym Przedszkolu i Kolorowej Szkole jest bezpłatna. Przy Fundacji działa NZOZ Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego "Kolorowy Ośrodek", w którym najmłodsi pacjenci otrzymują pomoc specjalistów w zakresie fizjoterapii, logopedii, neurologopedii, psychologii, psychologii klinicznej, rehabilitacji, neurologii oraz pedagogiki specjalnej. W ramach podpisanego z początkiem stycznia 2012 kontraktu z NFZ, wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie. 

Zapytanie ofertowe:

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2018/FPD/KS dotyczącego robót budowlanych i ziemnych w zakresie budowy miejsc postojowych, ciągów pieszych oraz drogi wewnętrznej.

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, informuje, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2018.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z treścią zawartą w punkcie 7.f Zastrzeżenia: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego”.

 

Redakcja BIPu

Redaktor główny: Piotr Hulewicz
Data utworzenia: 21.10.2016
Data publikacji: 21.10.2016
Data ostatniej modyfikacji dokumentu: 03.04.2023

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS