przekaż
darowiznę

Nie przechodź obojętnie obok 17 milionów - ruszyła kolejna kampania społeczna #17milionów

#17milionów ludzi – to tyle, ilu mieszkańców liczy Nowy York. Dużo prawda? Tyle samo osób cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Chcąc zaznaczyć wagę tej liczby stworzyliśmy Ogólnopolską Kampanię Społeczną #17milionów.

Dowiedz się więcej

o kampanii społecznej #17milionów

 
 

RUSZYŁY ZAPISY NA

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 

06 - 07.12.2019, Łódź

ZAPRASZAMY

 

pomoc finansowa...

Pomagamy dzieciom z całej Polski poprzez dofinasowania turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji indywidualnej, zakupu potrzebnego sprzętu medycznego, leków oraz środków pielęgnacyjnych.

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitację indywidualną lub zakup sprzętu medycznego dla dzieci niepełnosprawnych na rok 2018.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy należy wypełniać wyłącznie na drukach zamieszczonych na naszej stronie internetowej i przesyłać na adres Fundacji w terminie od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, które wpłyną w wyznaczonym terminie. Pozostałe zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Regulamin przyznawania pomocy oraz podstawowe informacje o naborze wniosków:

 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Wilanowska pod numerem telefonu: (42) 640 67 05      
w dniach: poniedziałek w godz. 16:00 - 18:00, środa w godz. 12:00 - 14:00, piątek w godz. 16:00 - 18:00.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe zebrane w związku z ubieganiem się o pomoc dzieciom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja  Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą w Łodzi (91-437) przy ul. Żabiej 10/12.

Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych:
-    napisz na adres mailowy: info@kolorowyswiat.org;
-    zadzwoń na numer: 42 640 67 05;
-    skontaktuj się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: k.gielzecka@kolorowyswiat.org

Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
-    rozpatrzenia złożonej prośby zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności poprzez zweryfikowanie, czy prośba spełnia wymagania formalne oraz odpowiada warunkom przyznania pomocy określonym w regulaminie;
-    kontaktowania się z wnioskodawcami w sprawie złożonej prośby;
-    zawiadomienia wnioskodawcy o decyzji w sprawie pomocy objętej złożoną prośbą;
-    realizacji przyznanej pomocy na rzecz dziecka wnioskodawcy.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych, w tym tych stanowiących dane  szczególnych kategorii (np. dane dotyczące zdrowia) jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
-    przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom;
-    przechowywaniu Danych osobowych w celu zapewnienia rozliczalności wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komu przekażemy Dane osobowe?

Nie przekazujemy Danych osobowych innym podmiotom.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania związanego z udzielaniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym w danym roku kalendarzowym, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania poprawności jego przeprowadzenia.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych?

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

Czy musisz podać Dane osobowe?

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania Danych osobowych będzie brak możliwości ubiegania się o pomoc.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przeze nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.